clock
tour
admin

Általános közzétételi listaÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA


I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel: 62/281-022, Fax: 62/281-244
info[at]morahalom[dot]hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Nógrádi Zoltán polgármester

62/281-079
nogradi[at]morahalom[dot]hu

Csányi László alpolgármester
62/281-022
csanyi[at]morahalom[dot]hu

Dr. Elekes Petra jegyző
62/281-022
elekes.petra[at]morahalom[dot]hu

Dr. Tóth Krisztián aljegyző
62/281-022
tkrisztian[at]homokhat[dot]hu

Tóthné Klamik Gyöngyi mb. költségvetési és adó osztályvezető
62/281-022
klamik.gyongyi[at}morahalom[dot]hu

Balog László kabinetvezető
62/281-022
balog[at]morahalom[dot]hu

Dr. Bíró Mónika - Jogi és Hatósági osztályvezető
Tel.: 62/281-022
E-mail: biromonika[at]morahalom[dot]hu
4.  Ügyfélfogadási rend
Ügyfélfogadási rend

 
5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Elérhetőség: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
(Polgármester + 8 fő képviselő):
Polgármester: Nógrádi Zoltán

Képviselők

Bizottságok
 
6. Intézmények adatai (óvoda, könyvtár)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
 
Napközi Otthonos Óvoda
Vezető: Kosztyu Gyuláné
6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 19.
Tel: 62/281-023
E-mail: ovoda[at]morahalom[dot]hu
Web: www.morahalom-ovoda.uw.hu

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Vezető: Berta Gyuláné igazgató
6782 Mórahalom, Röszkei út 2.
Tel: 62/281-441
E-mail: konyvtar[at]morahalom[dot]hu
Web: http://konyvtar.morahalom.hu/
 
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Mórahalom Városi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége
 
8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Közalapítványok
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Tükörkép
10.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szeged, Rákóczi tér 1.

Tel.: (62) 562-662

Fax: (62) 562-601


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

SZMSZ
 
2.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai SZMSZ
3.   Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Adó Csoport

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály
Illetékességi terület: Mórahalom Város

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály
Illetékességi terület: Mórahalom Város

Építéshatósági ügyekben hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Csoportja
Építéshatóság
Illetékességi terület: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,Ruzsa, Zákányszék, Zsombó, Üllés

Letölthető formanyomtatványok
 
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Hulladékszállítási rendelet

Kéményseprő ipari közszolgáltatás rendelet

Mórahalom város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás
5.
 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)
Működési engedély


Telepengedély
6.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  Körkép
7.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza SZMSZ

Munkaterv
8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Jegyzőkönyvek
9.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek, események
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Pályázati felhívás társadalmi szervezetek támogatására
11.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  -
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzat Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat
13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  -
14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal
15.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  nincsIII. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Tájékoztató Mórahalom város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló rendelet megalkotása
Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettség


Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelet megalkotása
Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettség


Mórahalom város Képviselő-testületének
13/2014. (IV. 29.) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról


Melléklet
 
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak létszáma - Mórahalom Városi Önkormányzat

Foglakoztatottak létszáma - Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Támogatások kedvezményezettjei
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5 millió forintot elérő szerződések listája
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 5 millió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  Lista


Vasárnap is nyitva tartó üzletek Mórahalmon

23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás a zenés, táncos rendezvényekről

Beszámoló Mórahalom Városi Önkormányzat és a Tisza Volán Zrt. által megkötött közszolgáltatási szerződés teljesítéséről - 2013. év

Móra-Vitál Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója

NYILVÁNTARTÁS A VÁSÁROKRÓL, PIACOKRÓL ÉS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKRÓLa szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. és a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján.VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Szekszárdon szerezte meg első idegenbeli pontját a Mórahalom

(2016.09.19. 08:53)

Hátrányból felállva játszott döntetlent Szekszárdon a Mórahalom, amely először szerzett pontot idegenben a szezon során.
Bővebben... ››

Fedezze fel Mórahalom környékét quaddal!

(2016.09.16. 16:20)

A Homokháti Quad Safari egész évben, mind a négy évszakban várja a quadozni vágyókat.
Bővebben... ››

Alkotói pályázat fiataloknak

(2016.09.16. 10:32)

Papírra vetve címmel kötetlen témájú pályázatot hirdet szépirodalmi és képzőművészeti alkotások antológiai kiadására a Rotary Club Mórahalom Egyesület.
Bővebben... ››

További hírek ››