clock
tour
admin

Hatósági feladatokA Hivatal feladatai


1./ A Hivatal alapvető feladatait a Mötv, az 2011. évi CLXXXIX. Törvény, más feladatokat és hatásköröket is megállapító jogszabályok, az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Képviselő-testület munkaterve határozzák meg. A Hivatal osztályai, szervezeti egységei ellátják a polgármester, a jegyző által meghatározott feladatokat, különös tekintettel az alábbiakra:

a) elkészítik a vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezeteket;
b) elkészítik a szakterületüket érintő előterjesztéseket, döntési javaslatokat;
c) elkészítik a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztések tervezetét;
d) ellátják a Képviselő-testület, a bizottságok, a Társulások üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív és technikai feladatokat;
e) elkészítik az ülések jegyzőkönyvét;
f) közreműködnek az Képviselő-testület, a bizottságok a Társulások döntéseinek a végrehajtásában;
g) elvégzik a szükséges egyeztetési feladatokat.

2./ A Hivatalban alkalmazásban álló köztisztviselők munkateljesítményét a Képviselő-testület által meghatározott teljesítménykövetelmények figyelembevételével a jegyző írásban értékeli. 

3. Az egyes belső szervezeti egységek főbb feladatai:

a./ Polgármesteri Kabinet
- az önként vállalt feladatok ellátása
- önkormányzati gazdasági fejlesztéssel, turisztikával kapcsolatos döntések előkészítése, lebonyolítása, ellenőrzése
- polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek
- beruházások lebonyolítása, ellenőrzése beruházások tervezése
- beruházási feladatok költségvetésének készítése
- beruházási programok, koncepciók összeállítása
- önkormányzati számítógép hálózat és géppark üzemeltetése (hivatal, egészségügy,
könyvtár, közösségi ház, önkormányzati tulajdonú társaságok), kisebb karbantartási munkák elvégzése
- önkormányzati számítástechnikai eszközök, telefon, fénymásoló beszerzések
előkészítése, karbantartása, igénybevételük és költségeik nyomonkövetése
- hivatalban lévő szoftware-k aktualizálása
- önkormányzati vagyonkataszter vezetése
- önkormányzati WEB lap aktualízálása
- az önkormányzati tulajdonú és magántulajdonú ingatlanadatok, épületadatok összevetése a földhivatali adatbázissal.
- önkormányzati közműtérképek kezelése
- közhasznú támogatások igénylésének elkészítése és munkaügyek koordinálása a
közhasznú foglalkoztatottak esetében
- valamennyi fejlesztéshez tartozó támogatás lehívása
- pályázati támogatásokkal kapcsolatos elszámolások elkészítése
- oktatási, közművelődési pályázatok elkészítésében közreműködés
- oktatás, kultúrális feladatok esetén az önkormányzati munka koordinálása
- az ipari park menedzserelési feladatok ellátása
- az ipari parkba betelepülők részére pályázati lehetőségek felkutatása, beleértve a
pályázatok elkészítésében való szakmai segítésnyújtást is
- a hivatal ellátása irodaszerekkel, nyomtatványokkal, szigoru számadásu nyomtatáványok vezetése
- kulcs és bélyegző nyilvántartás
- lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés,
nyilvántartás vezetése
- gépjárművek üzembentartása, takarítása, elszámolása, javítatása
- beszerzések bonyolítása, levelek soronkivüli eljuttatása a különbőző szervek részére,
ügyintézések a más szerveknél
- önkormányzati vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok
- Szt. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működésének irányítása, felügyelete
- MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft., MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft., Móra-Solar Kft., MÓRA-PROP Kft., MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft., Móra-Sport Nonprofit Kft., PH-Centrum Kft., Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, és a Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása munkájának koordinálása, ellenőrzése
- Vezetői Információs Rendszer (k11 program) informatikai támogatása, adatnyerések a Költségvetési és Adósosztály vezetőjének irányításával
- Rendészeti Csoport hatáskörébe tartozó feladatok ellátásab./ Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály - Aljegyző
- polgármester, jegyző, társulási tanács elnöke munkájának segítése
- A munkatervnek megfelelően előkészíti, egyezteti a Képviselő-testület, társulási tanács elé kerülő előterjesztéseket, gondoskodik a testületi anyagoknak az előírt határidőben történő kiküldéséről
- Gondoskodik a Képviselő-testület, társulási tanács üléseinek megszervezéséről, az ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok érdekeltek részére való megküldéséről
- Közreműködik a Képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatok végrehajtásának ellenőrzésében, gondoskodik a végrehajtásról szóló előterjesztés elkészítéséről
- Közreműködik a Képviselő-testület, társulási tanács munkatervének összeállításában
- Gondoskodik az Szmsz és a Képviselő-testület egyéb rendeleteinek és mellékleteinek folyamatos karbantartásáról
- Koordinálja a bizottságok tevékenységét, munkájuk végzéséhez igény szerint jogi szakvéleményt ad
- Jogi, szakmai szempontból segítséget nyújt a helyi képviselők munkájához
- Elvégzi az ügyrendi bizottság, és a szociális bizottság működésével összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatokat
- A bizottságok ülésein szakmai részvételéről gondoskodik
- Részt vesz más helyi önkormányzattal társulásos alapon történő együttműködés elősegítésében
- Önkormányzati, vállalkozási ügyekben jogi véleményt ad
- Igény szerint segíti a tisztségviselőket feladataik ellátásában
- Képviselőtestület, társulási tanács kiszolgálása
- intézményekkel való kapcsolattartás
- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti munka
- protokoll-feladatok
- a beadott pályázatok nyilvántartása
- Birtokvédelem, birtokviták intézése
- Telephelyengedély kiadások
- Kereskedelmi engedélyezési eljárás lebonyolítása
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kezelésével kapcsolatos feladatok
- Ügyfélszolgálati iroda feladatai:
- hirdetmények átvétele, kifüggesztése
- építésigazgatás: tájékoztatás, beadványok átvétele, csatolandó dokumentumok ellenőrzése, majd továbbítása a szakrendszer felé
- Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális igazgatás nyomtatványok átvétele, mellékletek ellenőrzése, továbbítása a szakrendszer felé
- Talált tárgyak ügyintézése
- Közterület használati engedély kérelmek
- Panaszok, közérdekű bejelentések felvétele, jegyzőkönyvezése
- Egyéb beadványok (pályázatok átvétele, vállalkozók adatainak informatikai rendszeren történő megjelenítése)
- Helyi adó egyes területei nyomtatványok átvétele, kitöltés ellenőrzése, majd az Adócsoport felé történő továbbítása
- Működési engedély, telepengedély beadványok átvétele

b.1. Építéshatósági Csoport
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. Tv. és annak végrehajtási rendeletében foglalt építési ügyek intézése
- Építési engedélyek kiadása
- Használatbavételi engedélyek kiadása
- Telekmegosztással kapcsolatos kérelmek intézése
- Bontási kérelmek intézése
- Építésügyekkel kapcsolatos helyszínelés végzése


b.2. Igazgatási Csoport
- Polgármesteri Hivatalhoz érkező küldemények iktatása, irattározása, a selejtezés
- Anyakönyvi ügyintézés, állampolgársági, névváltozási ügyek, családi események szervezése
- hagyatéki leltározás, a hatósági bizonyítványok kiállítása és a talált tárgyak kezelése
- személyes gondoskodást nyújtó intézmény működésének, valamint az egészségügyi ellátásnak a figyelemmel kísérése
- Honvédelmi igazgatás, Móra-Vitál Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Móra-Partner Közhasznú Nonprofit Kft szakmai munkájának segítése
- önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális, igazgatási feladatok ellátása,
- rehabilitációs ügyek,
- tűzvédelmi feladatok

c./ Költségvetési és Adóosztály
Az osztály az önkormányzat, a hivatal, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a társulások tekintetében az alábbi feladatokat látja el:
- előkészíti a pénzügyi és gazdasági vonatkozású előterjesztéseket
- segíti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkáját, jegyzőkönyv vezetése
- előkészíti a költségvetési koncepciót és a zárszámadási rendeletek tervezeteit
- közreműködik a jóváhagyott költségvetési rendelet végrehajtásában
- biztosítja az önkormányzatot megillető bevételek beszedését
- összeállítja az éves, féléves költségvetési beszámolókat
- teljesíti a költségvetési, pénzforgalmi információs, adóbevallási és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket
- nyilvántartja és kezeli az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakat (vagyonleltár)
- nyilvántartja az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatait
- ellátja a hivatal operatív gazdálkodási feladatait, gondoskodik a könyvviteli nyilvántartás szabályszerű vezetéséről
- folyamatosan karbantartja az intézményi törzsadattárat
- gondoskodik az intézmények finanszírozásáról
- részt vesz az önkormányzat hivatala és intézményei számviteli rendjének kialakításában, ellátja az abban foglalt feladatokat
- koordinálja és részt vesz az önkormányzati intézmények pénzügyi – gazdasági ellenőrzéseiben
- gépjárműadó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
- építményadó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
- telekadó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
- magánszemélyek kommunális adójának előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
- iparűzési adó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
- idegenforgalmi adó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
- méltányossági kérelmek elbírálásának előkészítése
- adóemelés esetén az adózók határozattal történő értesítése
- a hátralékosok felszólítása, fizetésletiltás, azonnali beszedési megbízás kibocsátása
- évente egyszer az adózók számlájáról egyenlegértesítő kipostázása
- az idegenhelyről kimutatott tartozások nyilvántartása, beszedése, befizetés megfelelő helyre történő elutalása
- Vezetői Információs Rendszer (K11 programra épülő) működtetése, adatszolgáltatás

 


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Rendészeti felhívás

(2019.04.17. 10:15)

 Mórahalom belterületén budapesti vállalkozók a rezsicsökkentés jegyében szerződéseket íratnak alá nyílászárók utólagos szigetelése munkavégzés tárgyában.
Bővebben... ››

Álláshirdetés - épületgondnok

(2019.04.16. 10:54)

 Móra-Tourist Nonprofit Kft. pályázatot hirdet általános karbantartó, épületgondnok  munkakör betöltésére
Bővebben... ››

Gyorsan eldöntötte a rangadót a Mórahalom

(2019.04.15. 10:23)

2 perc alatt 2 gólt lőtt a Mórahalom Apátfalván, ezzel könnyedén nyerte a feljutás miatt fontos mérkőzést.
Bővebben... ››

További hírek ››