clock
tour
admin

Választás 2014H I R D E T M É N Y

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mórahalom városban működő Helyi Választási Bizottság összetétele és elérhetőségei az alábbiak:

Választott tagok:
elnök: Mócsán Mária (Mórahalom)
elnökhelyettes: Pintér Mátyásné (Mórahalom)
tag: Maczka Sándorné (Mórahalom)

Választott póttagok:
dr. Fábricz Károlyné (Mórahalom)
Farkas Ferenc (Mórahalom)

Székhely: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
 
Helyi Választási Iroda


Hirdetmény

 
A Helyi Választási Iroda tájékoztatja Mórahalom lakosságát,
hogy
a Helyi Választási Bizottság

2014. szeptember 5-én 8.00 órakor tartja ülését,
a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
/6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz./


Az ülés napirendje:

1./ Jelöltek nyilvántartásba vétele

2./ Egyebek


Mórahalom, 2014. szeptember 4.
 
Helyi Választási Iroda
Mórahalom


Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívnám fel a T. Választópolgárok figyelmét.

Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
A névjegyzék a polgármesteri hivatalban tekinthető meg.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.


Mozgóurna
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogva tartása) miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
Mozgóurnát
- a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2014. október 10-én (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától,
- a szavazás napján 2014. október 12-én (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni,
ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.


Jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát kell megállapítani, erről egy külön hirdetményben szerezhetnek tudomást a T. Választópolgárok.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja vissza.


Az ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.


Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet az alábbi kivételekkel:
nem gyűjthető ajánlás:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

A választási kampány

A kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható. 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható. 2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2014. október 12-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.


Szavazás
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Ahhoz, hogy leadhassa szavazatát, szükséges a személyazonosságot és a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:
- érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
- érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
- érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
- érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.

Tisztelettel kérjük a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.

Önök 3 szavazólapot fognak kapni, melyek a következő:
- Polgármester megválasztására szolgáló szavazólap
- A képviselők megválasztására szolgáló szavazólap
- A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listák felsorolását tartalmazó szavazólap

Képviselő-testületünk a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése alapján – lakosságszámunk alapján – 8 tagú, érvényesen szavazni maximum 8 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista mellett/felett lévő körbe helyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Szavazataikat az alábbi helyeken adhatják le:

I. szavazókör 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. (Gondozási Központ)
II. szavazókör: 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. (Barmos Iskola)
III. szavazókör 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16. (Kőiskola)
IV. szavazókör 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. (Rendezvényház)
V. szavazókör 6782 Mórahalom, Röszkei út 43. (Inkubátorház)
VI. szavazókör 6782 Mórahalom Homokkultúra Mg. Szakszöv. II. Telepe
VII. szavazókör 6782 Mórahalom IV körzet 132. (Simon Tanya)
VIII. szavazókör 6782 Mórahalom, VII. körzet 155. (Széksósi iskola)
IX. szavazókör 6782 Mórahalom, VI. körzet 120. (Kerekiskola)


A választással kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást nyújt a Helyi Választási Iroda (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Tel: 62/281-022)
HVI vezető: dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző
HVI vezető jogi helyettese: dr. Tóth Krisztián
A központi névjegyzékhez, valamint szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmekkel összefüggő kérdésekben felvilágosítást dr. Bíró Mónika ad.

Helyi Választási Iroda

 


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Szekszárdon szerezte meg első idegenbeli pontját a Mórahalom

(2016.09.19. 08:53)

Hátrányból felállva játszott döntetlent Szekszárdon a Mórahalom, amely először szerzett pontot idegenben a szezon során.
Bővebben... ››

Fedezze fel Mórahalom környékét quaddal!

(2016.09.16. 16:20)

A Homokháti Quad Safari egész évben, mind a négy évszakban várja a quadozni vágyókat.
Bővebben... ››

Alkotói pályázat fiataloknak

(2016.09.16. 10:32)

Papírra vetve címmel kötetlen témájú pályázatot hirdet szépirodalmi és képzőművészeti alkotások antológiai kiadására a Rotary Club Mórahalom Egyesület.
Bővebben... ››

További hírek ››